Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De Witgoedhandelaar

De Witgoedhandelaar B.V. is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, die zich in- en verkoop van witgoed (hierna: het ‘Product’ en – meervoudig – de ‘Producten’) ten doel stelt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene in- en verkoopvoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere aanbieding en elke (koop)overeenkomst tussen De Witgoedhandelaar (hierna: de ‘Verkoper’) en een koper (hierna: de ‘Koper’).

2.2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper, voor de uitvoering waarvan door de Verkoper (diensten van) derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Afwijking van de Voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, dan blijft het overige in de Voorwaarden volledig van kracht. De Verkoper en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Aanbieding

3.2. Een aanbieding vervalt automatisch indien het Product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.

3.3. De Verkoper kan niet aan een gedane aanbieding worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat dan wel de termijn voor aanvaarding van de aanbieding is verlopen.

3.4. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief (eventuele) in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen bezorgings- en administratiekosten.

3.5. Op zowel in- als verkoop van Producten door de Verkoper is de margeregeling van toepassing.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

4.1. Op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of (koop)overeenkomsten vermelde (leverings)termijnen zijn uitsluitend indicatief, hetgeen de Verkoper de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. De Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst.

4.2. De Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De Koper is gehouden het geleverde Product onmiddellijk op het moment dat het Product hem ter beschikking wordt gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, te onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8, 9 en 10, dienen eventuele gebreken zonder vertraging na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient de Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4.4 Verkoper is niet bevoegd om aansluitingen van perilex of een trekschakelaar te monteren. Dit zal Koper te allen tijden zelf door derden moeten laten uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van Koper.

 

 

Artikel 5. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

5.1. De Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de (koop)overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij te zijn gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan, indien de Koper de verplichtingen uit de (koop)overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De vorderingen van de Verkoper op de Koper zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. Indien de Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

5.2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is de Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de directe- en indirecte schade, waaronder ten minste begrepen de kosten.

5.3. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds door de Verkoper gemaakte kosten, waaronder begrepen (eventuele) bezorgings- en administratiekosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6. Betaling en incasso

6.1 De Verkoper biedt verschillende betaalmethoden aan. Betaling van van het verschuldigde uit hoofde van de overeenkomst dient bij afhalen volledig voldaan te zijn, tenzij Koper kiest voor een betaling met In3. Dan dient de klant via het systeem de eerste betaling via in te voldoen. Bij aflevering kan de klant het openstaande bedrag voldoen per pin of contant bij de chauffeur.

6.2. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Verkoper kan de levering van het product opschorten en/of de (koop)overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij te zijn gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

6.3 Koper is volledig aansprakelijk voor de door Verkoper gemaakte kosten om het verschuldigde te incasseren, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Een door de Verkoper in het kader van een overeenkomst geleverd Product blijft eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 8. Omruilgarantie

8.1. De Verkoper levert tweedehands Producten. Deze Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

8.2. De in dit artikel genoemde omruilgarantie geldt voor een periode van zes maanden vanaf de datum van levering. Uitzondering op voormelde termijn van zes maanden zijn de Producten met een BUDGET aanduiding, hierop is een periode van dertig dagen omruilgarantie van toepassing.

8.3. Binnen de garantietermijn zal de Verkoper in geval van een niet correct functionerend Product een naar het oordeel van Verkoper vervangend, minimaal gelijkwaardig Product leveren. Hiervoor worden geen bezorgkosten berekend, tenzij het Product niet door de Verkoper is geleverd middels bezorging maar zelf door de Koper is afgehaald. In het laatste geval zullen de met het herstel of de vervanging gepaard gaande bezorgkosten bij de Koper in rekening worden gebracht. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan de Verkoper te retourneren in complete staat, met inachtneming van regulier gebruik en de eigendom daarover aan de Verkoper te verschaffen, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

8.4. De Verkoper heeft het recht om, indien het Product niet overeenstemt met de wensen van de Koper en laatstgenoemde aangeeft geen vervangend Product te willen ontvangen, de (koop)overeenkomst te ontbinden en het door de Koper betaalde bedrag terug te vergoeden, waarna het Product wederom integraal in eigendom van de Verkoper zal zijn.

8.5. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van beschadiging , verhuizing of oneigenlijk gebruik van het Product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op kan uitoefenen.

8.6. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van de Verkoper gemaakte kosten, waaronder begrepen de administratie- en/of voorrijkosten en/of kosten voor juridische/specialistische bijstand voor rekening van de Koper.

8.7 Uitgesloten van de vermelde garantietermijnen zijn vonkontstekingen bij een gasfornuis en het ophang mechanisme van een wasmachine, op deze onderdelen verleend Verkoper geen garantie aan Koper.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op toerekenbare schade uit hoofde van de overeenkomst;

(ii) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9.2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW ingeval van een consumentenkoop, is de Verkoper nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, brandschade, waterschade, gederfde winst en gemiste besparingen. De Verkoper is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of aanvullende werkzaamheden uit coulance buiten de (voorwaarden van de) overeenkomst om.

9.3. Indien de Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal:

(i) tweemaal de factuurwaarde van de (koop)overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de (koop)overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of, indien dit bedrag lager is,

(ii) het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4 Aan door medewerkers van de Verkoper – waaronder monteurs, bezorgers en directie – gedane uitingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

9.5. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 10. Overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product gaat op de Koper over op het moment waarop het Product in de macht van de Koper wordt gebracht.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De (koop)overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper is onderworpen aan Nederlands recht.

11.2. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Rotterdam. De Koper heeft ook het recht om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter zijn eigen jurisdictie of arrondissement van de Koper. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.